Hanke

Tämän on hankkeen Hoivan kestävä tulevaisuus: Aikuisille suunnattujen vaippojen globaali poliittinen talous suomenkielinen kotisivu.

Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa toteutettavaa hanketta rahoittaa Suomen Akatemia (hanke nro: #321972) ja Koneen Säätiö.

 

Mitä teemme

Aikuisille suunnatut vaipat – eli inkontinenssisuojat – ovat arkisia kulutushyödykkeitä, joita sadat miljoonat ihmiset käyttävät päivittäin ympäri maailman.

Tiedämme kuitenkin varsin vähän tämän hyödykkeen kierrosta maailmantaloudesta – tätä kiertoa hankkeemme pyrkii kartoittamaan, kokonaisvaltaisesti.

Toisin kuin julkisessa puheessa aikuisten vaipat usein esitetään, inkontinenssisuojien maailmassa ei ole kyse vain sukupuolitetusta häpeästä, inhoa herättävistä eritteistä, tai julkisen hoivan menoeristä.

Niin globaalisti kuin lokaalistikin tarkasteltuna vaippojen ympärille syntyy päivittäin valtava määrä erilaisten poliittisten todellisuuksien säätelemää taloudellista toimintaa: voittoja ja hyötyjä eräille, epätasa-arvoa ja ympäristöongelmia toisille. Tämän globaalin poliittisen talouden eri ulottuvuuksien ymmärtäminen on tärkeää, kun pyritään hoivan kestävään tulevaisuuteen.

Jotta voi tutkia vaipan globaalia poliittista taloutta, tulee tietenkin ensin tietää, mikä vaippa on. Tämä ei itseasiassa olekaan niin kovin helppo kysymys – sillä vaippa on monta asiaa samanaikaisesti.

Se on teknologiaa, mutta myös välttämätön kulutushyödyke erilaisille käyttäjäryhmille (miehille ja naisille, nuorille ja vanhoille, vaippoja käyttäville ihmisille ja heidän hoitajilleen, julkisille ja yksityisille hoitokodeille ja sairaaloille).  Niin globaalisti kuin paikallisestikin, vaippa on eriarvoisuuden lähde ja monelle etuoikeus käyttää.

Image: iStock, by Dzurag

Koko elämänkaarensa ajan, vaippa on myös jätettä, ja tuottaa jätettä.

Image: iStock, by D-Keine

Kaikissa näissä todellisuuksissa vaipan kulloistakin olemusta muokkaavat aina sekä politiikka, että markkinavoimat ja taloudelliset intressit.

Tässä hankkeessa tutkimme näitä neljää eri “vaippatodellisuutta”:  vaippaa teknologiana, eri käyttäjäryhmille suunnattuna kulutushyödykkeenä, eriarvoisuuden lähteenä ja etuoikeutena käyttää ja vaippaa jätteenä.

Kartoitamme “vaippatodellisuuksiin” liittyviä materiaalisia käytäntöjä ja käytäntöjen muokkaamia poliittisia talouksia, sekä niiden globaaleja kietoumia.

Kietoumissa syntyy erilaisia jännitteita, ja kestävän kehityksen haasteita, joita pyrimme ratkomaan yhdessä eri intressiryhmien kanssa (ml. teollisuus, käyttäjäryhmät, julkinen sektori).

Miten aikuisille suunnattujen vaippojen teknologinen kehitys esimerkiksi huomioi niitä käyttävien ihmisten arkitodellisuuden?

Kenen ääni kuuluu vaippateollisuuden monitahoisessa kehityksessä, ja miksi – ja kenen kokemukset hiljennetään? Millä tavoin kaupunkikehitys ja infrastruktuuri huomioi aikuiset, joilla on pidätyskyvyn ongelmia? Miten vaippajätettä käsitellään ja hallitaan erilaisissa yhteiskunnissa – ja voiko tulevaisuuden kiertotalous tarjota ratkaisuja vaippojen ekologiseen kuormaan?

Millä tavoin vaippateollisuus työskentelee jo nyt eri intressiryhmien kanssa vähentääkseen ekologista kuormaansa eri puolilla maailmaa? 

Miten inkontinenssivaivojen kanssa on mahdollista elää kunniallista elämää silloin, kun näitä kertakäyttöisiä hygieniatuotteita ei ole saatavilla, tai ne ovat rikkaiden etuoikeus?  

Miten nämä erilaiset ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen haasteet kietoutuvat toisiinsa? Miten haasteita ratkotaan kestävällä tavalla, ja miten ratkaisuissa voisi osallistaa kaikki keskeiset intressiryhmät? 

Image: iStock, by whyframestudio

Yhteistyössä lukuisten eri intressiryhmien kanssa kartoitamme hankkeessamme globaalin vaippateollisuuden eettiset haasteet, pyrkien löytämään kokonaisvaltaisesti kestäviä ratkaisuja.

Kiinnittämällä huomiota hiljennettyyn ja sivuutettuun aikuisiän inkontinenssia koskevaan tietoon paitsi Suomen kaltaisissa rikkaissa yhteiskunnissa myös alhaisemman tulotason maissa, hankkeemme pyrkii purkamaan vaivaan liittyvää stigmaa ja häpeää.

Hankkeen aikana järjestämme lukuisia monitoimijatyöpajoja, joissa keräämme aineistoa, kerromme tutkimuksemme tuloksista ja tarjoamme verkostoitumisalustan alan toimijoille. Jos haluat mukaan työpajatoimintaan, olethan yhteydessä. Haluamme tehdä yhteistyötä myös sinun kanssasi.

Miksi tämä on tärkeää?

Image: iStock, by Ratikova

Tiedon häpeää lievittävä vaikutus

Inkontinenssi, eli virtsan tai ulosteen pidätyskyvyn puute on varsin yleinen ongelma, myös aikuisiällä. On arvioitu, että maailmanlaajuisesti jopa 400 miljoonaa aikuisikäistä ihmistä kärsii virtsankarkailusta. Ulosteenkarkailusta voi kärsiä jopa 6% alle 40-vuotiaista aikuisista. Kaiken kaikkiaan jopa yksi kymmenestä ihmisestä voi kärsiä sekä virtsan- että ulosteenpidätykseen liittyvistä ongelmista.

Vaiva ei liity vain ikääntymiseen, sillä esimerkiksi monet krooniset sairaudet vaikuttavat  pidätyskykyyn. Erilaisia hoitokeinoja on olemassa, leikkaushoidoista fysioterapiaan ja lääkitykseen ja näiden yhdistelmiin. Usein vaivaa ei kuitenkaan voida kokonaan parantaa. Sitäkin useammin tietoa hoitokeinoista ei ole riittävästi saatavilla.

Kontinenssituotteet – kuten aikuisten inkontinenssisuojat eli vaipat* – ovatkin monelle arkisia ja välttämättömiä käyttöhyödykkeitä.

Yleisyydestään huolimatta aikuisiän inkontinenssi on yksi stigmatisoivimmista, eli häpeää aiheuttavista, terveysongelmista.

Häpeilyn vuoksi tiedämme loppujen lopuksi valtavan vähän aikuisille suunnattujen “vaippojen” maailmasta. Kuitenkin juuri häpeän purkamiseksi tarvitsisimme enemmän arkipäiväistä tietoa inkontinenssista ja myös elämästä “vaippojen” kanssa. 

Tieto voi vähentää myyttejä ja lievittää pidätyskyvyn menettämiseen liittyviä pelkoja. Tiedon lisääminen madaltaa kynnystä ottaa asia puheeksi, tehden aiheesta helpommin lähestyttävän erilaisissa tilanteissa.

Inkontinenssiin ja vaippoihin liittyvä tieto voi myös edesauttaa inkontinenssihoidon ja -hoivan parempaa saatavuutta erilaisille ryhmille. Viimekädessä inkontinenssiin liittyvä stigma nimittäin muokkaa myös terveyspalveluita.

Vaikka pidätyskyvyn ongelmat ovat yleisiä, niihin liittyvä tieto-taito ei useinkaan ole terveysalan ja lääketieteen koulutuksen keskiössä. Tästä johtuen terveysalan ammattilaisilla ei aina ole riittävää ymmärrystä kontinenssihoidon lukuisista mahdollisuuksista, kuten erilaisista hoitomuodoista tai kontinenssituotteista.

Kontinenssitiedon puute terveysalalla voi aiheuttaa sen, että “vaippojen” käyttö normalisoidaan silloinkin, kun vaiva voitaisiin parantaa erilaisin hoitomuodoin, tai paremmin vaivan hallintaan sopivia tuotteita olisi saatavilla. (“Vaippa” ei ole ainoa tuote, joilla hallita virtsan- ja/tai ulosteenkarkailua. Englanninkielistä tietoa vaihtoehdoista löytyy esimerkiksi tästä portaalista.)

Tällaisten sosiaalisten ja terveyspalvelujärjestelmää koskevien syiden lisäksi on toki myös muita syitä tuntea aikuisille suunnattujen “vaippojen” maailma paljon nykyistä paremmin. Esimerkiksi talous.

Nopeasti kasvavat maailmanmarkkinat

Image: iStock, by Vrabelpeter1

Aikuisten inkontinenssisuoja – eli “vaippa” kuten hieman infantilisoivasti tavataan sanoa, tai “imukykyinen materiaali” kuten teknologisissa kiertoilmaisuissa tuotetta kutsutaan – on yleisesti tunnettu ja eniten käytetty tuote kontinenssivaivojen hallinnassa.

Aikuisten “vaippojen” käyttö kasvaa kiihtyvää tahtia, globaalisti. Maailmanlaajuisten aikuisten vaippamarkkinoiden on arvioitu kasvavan  9.2 miljardista Yhdysvaltain dollarista vuonna 2015 lähes 15 miljardiin dollariin vuoteen 2021 mennessä.

Globaalisti ikääntyvä väestö on yksi merkittävä syy kasvuun, mutta myös muita syitä on: esimerkiksi uudenlaiset ja aiempaa kalliimmat vaippateknologiat, uudet tuoteperheet ja aiempaa edullisempi hinnoittelu joissakin tuoteperheissa, sekä stigman purkaminen, joka omalta osaltaan edistää vaippamyyntiä.

“Vaippojen” maailmanmarkkinoiden kasvu merkitsee monenmoisia asioita. Se tarkoittaa, että yhä useammalla inkontinenssista kärsivällä ihmisellä on varaa käyttää näitä tarpeellisia hygieniatuotteita.

Markkinoilla on myös entistä laajempi valikoima aikuisille suunnattuja vaippatuotteita. Uudet, kalliimmat korkean teknologian tuotteet voivat ehkä tarjota tehokkaampaa tai parempaa kontinenssihoivaa siellä, missä tällaiseen on varaa.

Tuotekirjon kasvaessa käyttäjien voi olla helpompi löytää juuri heidän anatomialleen ja vuodolleen sopiva tuote. 

“Vaippojen” käytön kasvun taustalla saattaa olla osin myös yllä mainittu tiedon puute terveysjärjestelmässä: Jos vaihtoehtoisia kontinenssivaivojen hoito- ja hallintamuotoja  ei tarjota riittävissä määrin, “vaippaa” käytetään silloinkin kun se ei ole paras mahdollinen ratkaisu.

Globaalien vaippamarkkinoiden kasvu väistämättä tarkoittaa myös sitä, että rahaa aikuisten inkontinenssisuojien ostamiseen käytetään yhä enemmän – ja että “vaippojen” myynnillä tehdään yhä enemmän rahaa. Tämä vaikuttaa paitsi kotitalouksiin, myös julkiseen sektoriin niissä maissa, missä kontinenssituotteiden hankintaa subventoidaan verovaroin.

Vaippateollisuudessa osa tuotoista sijoitetaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, sekä ohjataan hyväntekeväisyytenä esimerkiksi potilasjärjestöille. Verojakin maksetaan.

Maailmanlaajuisesti kiihtyvä vaippamyynti kuitenkin vaikuttaa myös pääoman kasautumiseen: ei vain vaippayhtiöiden voittoina, mutta myös monien muiden ylikansallisten tahojen, kuten voittoa tavoittelevien hoivayritysten kautta sekä vakuutussektorilla. Suuresti hävettyjen “vaippojen” kiertoon maailmantaloudessa näin ollen liittyy läheisesti myös rahankierto finanssimaailmassa.

Toisin sanoen sillä, että 400 ihmistä maailmassa elää aikuisiän inkontinenssivaivojen kanssa, ja että monet käyttävät “vaippoja” ongelman hallitsemiseen, on valtava vaikutus globaaliin poliittiseen talouteen.

Tästä kaikesta meidän tulisi tietää enemmän, jotta voidaan varmistaa, että “vaippojen” vaikutukset maailmassa ovat sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla.

Vaippojen ekologinen kuorma

Vaippamarkkinoiden kasvu väistämättä tarkoittaa, että myös ihmiskunnan maapallolle jättämä jätekuorma kasvaa kasvamistaan, päivittäin. Vaikka aikuisillekin on olemassa kestotuotteita, markkinoiden kasvu viittaa ennen kaikkea kertakäyttötuotteisiin, jotka eivät maadu.

Image: iStock, by panaramka

Jokainen kertakäyttöinen inkontinenssisuoja lisää jätekuormaamme koko elinkaarensa ajan, tuotannosta myyntiin, käyttöön ja hävittämiseen. Vaippateollisuus kehittelee kyllä kiertotalouden ratkaisuja päivittäin, mutta toistaiseksi vaipan kiertokulku on vielä varsin epäekologista.

Ilmastonmuutoksen ja ympäristökriisin aikakaudella on selvää, että tästäkin syystä tietoa aikuisille suunnattujen “vaippojen” maailmasta tarvitaan lisää, kiireisesti. Tästä ovat varmasti yhtä mieltä kaikki intressiryhmät, siitäkin huolimatta, että eri ryhmien intressit ovat toisinaan ristiriidassa keskenään.

Tarve yhteisesti tuotettuun tietoon

Image: iStock, by EtiAmmos

Suuret vaippafirmat tekevät paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, ratkoakseen aikuisten   “vaippoihin” liittyviä hankalia kysymyksiä – stigmasta jäteongelmaan.

Ratkaisuja haetaan esimerkiksi kiertotaloudesta, jolloin vaipan koko elämänkaari otetaan tarkastelun alle,  tuotannosta jakeluun, käyttöön, hävitykseen, ja materiaalien uudelleen käyttöön eli kierrätykseen.

Vaippayritysten pyrkimyksiä kestävämpiin ratkaisuihin ei tule aliarvioida, eikä ivata. Näillä yrityksillä on paljon valtaa ja mahdollisuuksia myötävaikuttaa siihen, että inkontinenssihoidon ja -hoivan tulevaisuus on kestävällä pohjalla.  Hankkeemme pyrkii yhteistyöhön myös isojen toimijoiden kanssa.

On kuitenkin selvää, että suuret pörssiin listautuneet yritykset toimivat kaupallisin intressein, jotka puolestaan ovat kasvavaan vaippamyyntiin sidottuja. Tästä syystä hoivan kestävän tulevaisuuden takaaminen  “vaippojen” maailmassa ei voi jäädä yksin suuryritysten vastuulle.

Hankkeessamme kokonaisvaltaisesti kestävän tulevaisuuden kuvitteleminen ja havitteleminen tapahtuu yhteistyössä  monenlaisten käyttäjä-, tuottaja- ja intressiryhmien kanssa, intressiristiriidoista huolimatta ja niitä kunnioittaen.

Olemme tietoisia jännitteistä

Hoivan kestävän tulevaisuuden kartoittaminen “vaippojen” globaalitaloudessa vaatii sitä, että erilaisten intressiryhmien näkökulmat, tarpeet ja tieto huomioidaan.

Erilaisten käyttäjäryhmien tieto on tärkeää siinä missä hoitoalan ammattilaistenkin – eikä ammattien välisisten hierarkioiden tule määrittää sitä, kenen tiedolla on väliä.

Image: Wikimedia.org, by wikimedia, by Alan Levine from Strawberry, United States [CC0]

Julkisen sekä yksityisen sektorin kontinenssihoitoa ja -hoivaa tarjoavien tahojen näkemyksillä ja kokemuksilla on väliä.

Näitä näkemyksiä tulisi myös törmäyttää aiempaa enemmän jätteenkäsittelyn infrastruktuurista päättävien tahojen kanssa.

Suuret vaippafirmat ovat toki aktiivisia toimijoita, mutta yhtä lailla tulisi tietää, mitä tapahtuu inkontinenssiin keskittyvien terveysteknologioiden start up-maailmassa.

Kaikki nämä toimijat – ja moni muu – osallistuvat päivittäin erilaisiin käytäntöihin, joissa aikuisille suunnattujen inkontinenssisuojien maailmantalous syntyy. Jos haluamme tehdä tästä globaalista todellisuudesta kestävämmän, kaikilla toimijoilla ja heidän arkisilla vaippakäytännöillään on väliä.

Erilaisten näkökulmien laaja-alainen huomioiminen ei ole helppoa, sillä toimijoiden näkökulmat ovat usein ristiriidassa keskenään, esimerkiksi suhteessa “vaippojen” käyttöä koskevaan häpeään, resurssien oikeudenmukaiseen jakamiseen, vaippateollisuuden tuottoihin tai ympäristönäkökulmiin.

Tällaiset jännitteet tulisi hyväksyä olemassa olevina konflikteina. Lisäksi tulisi ymmärtää, että konfliktit eivät ole negatiivinen asia, vaan olennainen osa ihmiselämää: Konfliktit ovat paikkoja joissa on pakko käydä neuvottelua vastakkaisten näkökulmien kesken.

Olemme hankkeessamme varsin tietoisia erilaisista aikuisten inkontinenssisuojien käyttöön liittyvistä jännitteistä ja konflikteista, jotka liittyvät tutkimukseemme – ja on meillä mielipiteitä itsellämmekin.

Hankkeen pääasiallinen tavoite on kuitenkin ennen kaikkea ymmärtää erilaisia aikuisille suunnattujen “vaippojen” maailmaan liittyviä ristiriitoja, useasta eri näkökulmasta ja mahdollisimman syvällisesti. Vasta sen jälkeen on mahdollista alkaa purkaa ristiriitoja yhteisen tavoitteen eteen: sellaisen tulevaisuuden, että hoito ja hoiva on hyvää paitsi ihmiselle, myös ympäristölle.

Toisin sanoen, vaikka et olisikaan samaa mieltä kaikesta siitä, mitä verkkosivulla kirjoitamme, mutta aihe on lähellä sydäntäsi syystä tai toisesta – ole yhteydessä. Me arvostamme tietoasi ja näkökulmaasi, ja haluamme oppia sinulta lisää. Tämä on tärkeää.

*HUOM. Käytimme hankkeen suomenkielisissä materiaaleissa sanaa “vaippa” aiemmin lainausmerkeissä siitä syystä, että jotkut aikuisten inkontinenssisuojia (eli vaippoja) käyttävät ihmiset kokevat termin infantilisoivaksi – eli kokevat, että heidän vaivansa rinnastetaan pikkulasten elämään.

Olemme kuitenkin saaneet tästä kriittistä palautetta vaippoja käyttäviltä ihmisiltä, joiden mielestä on tärkeää, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä, ja siten, että kaikki ymmärtävät mistä on kyse. Käyttämällä epäselvempiä, teknisempiä tai kliinisempiä ilmaisuja – kuten inkontinenssisuoja tai absorbentti materiaali – helposti piilottaa vaippoihin liittyvän arjen, ja arkikielen, ja siten pahimmillaan jopa lisää aiheeseen liittyvää stigmaa ja häpeää

Näistä syistä käytämme hankkeessa sekä termejä vaippa, että inkontinenssisuoja – ja toisinaan vaippateknologiasta puhuttaessa esimerkiksi “absorbentti (imukykyinen) materiaali”.

Tietoa meistä


Hanketyöryhmämme koostuu tällä hetkellä kolmesta tutkijasta.

Hankkeella on rahoitusta vuoden 2024 loppuun saakka, mutta etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, jotta voisimme jatkaa aiheen parissa myös tämän jälkeen.

Jos sinulla on samansuuntaisia tutkimusintressejä, ja haluat osaksi tiimiämme – haluat esimerkiksi tehdä aiheeseen liittyvää väitöstutkimusta tai gradua – olethan yhteydessä.

 

Photo: Jonne Renvall, Tampere University

TIINA VAITTINEN (PI)

on Suomen Akatemian tutkijatohtori Tampereen yliopistossa ja hankkeen vastuullinen johtaja, jolle aikuisile suunnattujen “vaippojen” globaalin poliittisen talouden kartoittaminen on jo pitkään ollut unelmahanke.

Tiinalla on yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto Rauhan- ja konfliktintutkimuksen tieteenalalta. Hän on erikoistunut hoivan globaalin poliittisen talouden tutkimiseen menetelmillä, joissa ilmiöitä seurataan arkipäivän mikrotasolta globaaleihin ja ylikansallisiin rakenteisiin.

She holds a PhD in Peace and Conflict Studies. She is specialised in mapping complex global political economies of care, from the micro-level of everyday life to the macro-level of international and transnational politics.

Tiina on melko laiska päivittämään henkilökohtaisia nettisivujaan, LinkedIniä, CV:tä ja sen semmoisia. Parhaiten hänen menneistä (akateemisista) tekemisistään pääsee perille  tällä sivulla. Toisinaan sivu on ajan tasalla.

 

EVELIINA ASIKAINEN (CO-I)

on hallintotieteiden tohtori ja lehtori Tampereen ammattikorkeakoulun teollisuusteknologian yksikössä. Eveliina tulee hankkeeseen mukaan syyskuussa 2020, yhteensä kahdeksaksi kuukaudeksi. Hänen tutkimuksensa liittyy erityisesti työpakettiin, jossa selvitetään “vaipan” globaalia poliittista taloutta jätteen näkökulmasta, ja jossa selvitetään muun muassa kiertotalouden mahdollisuuksia. Eveliinan osallistuminen hankkeeseen tekee mahdolliseksi Koneen Säätiön myöntämä hankeapuraha.

 

CHRISTOPHER CHATTERTON (CO-I)

on sosiologi ja yhteiskuntatieteiden tohtori, ja työskentelee hankkeessa tutkijatohtorina. Hänen tutkimuksensa hankkeessa keskittyy erityisesti vaippateknologiaan ja erilaisten käyttäjäryhmien näkökulmiin. Chrisin työtä hankkeessa rahoittaa Koneen Säätiö, marraskuusta 2019 marraskuuhun 2020.

 

Uutiset