Miksi tämä on tärkeää?

Image: iStock, by Ratikova

Tiedon häpeää lievittävä vaikutus

Inkontinenssi, eli virtsan tai ulosteen karkailu on varsin yleinen ongelma, myös aikuisiällä. On arvioitu, että maailmanlaajuisesti jopa 400 miljoonaa aikuisikäistä ihmistä kärsii virtsankarkailusta. Ulosteenkarkailusta voi kärsiä jopa 6% alle 40-vuotiaista aikuisista. Kaiken kaikkiaan jopa yksi kymmenestä ihmisestä voi kärsiä sekä virtsan- että ulosteenpidätykseen liittyvistä ongelmista.

Vaiva ei liity vain ikääntymiseen, sillä esimerkiksi monet krooniset sairaudet ja synnytysvammat aiheuttavat inkontinenssia. Erilaisia hoitokeinoja on olemassa, leikkaushoidoista fysioterapiaan ja lääkitykseen ja näiden yhdistelmiin. Usein vaivaa ei kuitenkaan voida kokonaan parantaa. Sitäkin useammin tietoa hoitokeinoista ei ole riittävästi saatavilla.

Kontinenssituotteet – kuten aikuisten inkontinenssisuojat eli vaipat* – ovat monelle arkisia ja välttämättömiä käyttöhyödykkeitä.

Yleisyydestään huolimatta aikuisiän inkontinenssi on yksi stigmatisoivimmista, eli häpeää aiheuttavista, terveysongelmista.

Häpeilyn vuoksi tiedämme loppujen lopuksi valtavan vähän aikuisille suunnattujen vaippojen maailmasta. Kuitenkin juuri häpeän purkamiseksi tarvitsisimme enemmän arkipäiväistä tietoa inkontinenssista ja myös elämästä vaippojen kanssa. 

Tieto voi vähentää myyttejä ja lievittää pidätyskyvyn menettämiseen liittyviä pelkoja. Tiedon lisääminen madaltaa kynnystä ottaa asia puheeksi, tehden aiheesta helpommin lähestyttävän erilaisissa tilanteissa.

Inkontinenssiin ja vaippoihin liittyvä tieto voi myös edesauttaa inkontinenssihoidon ja -hoivan parempaa saatavuutta erilaisille ryhmille. Viimekädessä inkontinenssiin liittyvä stigma nimittäin muokkaa myös terveyspalveluita.

Vaikka pidätyskyvyn ongelmat ovat yleisiä, niihin liittyvä tieto-taito ei useinkaan ole terveysalan ja lääketieteen koulutuksen keskiössä. Tästä johtuen terveysalan ammattilaisilla ei aina ole riittävää ymmärrystä kontinenssihoidon lukuisista mahdollisuuksista, kuten erilaisista hoitomuodoista tai kontinenssituotteista.

Kontinenssitiedon puute terveysalalla voi aiheuttaa sen, että aikuisvaippojen käyttö normalisoidaan silloinkin, kun vaiva voitaisiin parantaa erilaisin hoitomuodoin, tai paremmin vaivan hallintaan sopivia tuotteita olisi saatavilla. (Inkontinenssisuoja on yleinen muttei ainoa tuote, joilla hallita virtsan- ja/tai ulosteenkarkailua. Englanninkielistä tietoa vaihtoehdoista löytyy esimerkiksi tästä portaalista.)

Tiedon puute voi aiheuttaa myös sen, että ne ketkä vaippoja tarvitsevat eivät löydä hoitotarvikejakelun palveluiden pariin, tai heille ei tarjota juuri heidän arkeensa parhaiten sopivia tuotteita.

Tällaisten sosiaalisten ja terveyspalvelujärjestelmää koskevien syiden lisäksi on toki myös muita syitä tuntea aikuisille suunnattujen vaippojen maailma paljon nykyistä paremmin. Esimerkiksi talous.

Nopeasti kasvavat maailmanmarkkinat

Image: iStock, by Vrabelpeter1

Aikuisten inkontinenssisuoja on yleisesti tunnettu ja eniten käytetty tuote kontinenssivaivojen hallinnassa.

Aikuisten vaippojen käyttö kasvaa kiihtyvää tahtia, globaalisti. Maailmanlaajuisten aikuisten vaippamarkkinoiden on arvioitu kasvavan  9.2 miljardista Yhdysvaltain dollarista vuonna 2015 lähes 15 miljardiin dollariin vuoteen 2021 mennessä.

Globaalisti ikääntyvä väestö on yksi merkittävä syy kasvuun, mutta myös muita syitä on: esimerkiksi uudenlaiset ja aiempaa kalliimmat vaippateknologiat, uudet tuoteperheet ja aiempaa edullisempi hinnoittelu joissakin tuoteperheissa, sekä stigman purkaminen, joka omalta osaltaan edistää vaippamyyntiä.

Vaippojen maailmanmarkkinoiden kasvu merkitsee monenmoisia asioita. Se tarkoittaa, että yhä useammalla inkontinenssista kärsivällä ihmisellä on varaa käyttää näitä tarpeellisia hygieniatuotteita.

Markkinoilla on myös entistä laajempi valikoima aikuisille suunnattuja vaippatuotteita. Uudet, kalliimmat korkean teknologian tuotteet voivat ehkä tarjota tehokkaampaa tai parempaa kontinenssihoivaa siellä, missä tällaiseen on varaa.

Tuotekirjon kasvaessa käyttäjien voi olla helpompi löytää juuri heidän anatomialleen ja vuodolleen sopiva tuote. Juuri oikeanlaisten tuotteiden räätälöiminen käyttäjän tarpeeseen on myös kaikista ekologisin tapa vähentää vaippojen aiheuttamaa ympäristökuormaa.

Vaippojen käytön kasvun taustalla saattaa olla osin myös yllä mainittu tiedon puute terveysjärjestelmässä: Jos vaihtoehtoisia kontinenssivaivojen hoito- ja hallintamuotoja  ei tarjota riittävissä määrin, vaippaa käytetään silloinkin kun se ei ole paras mahdollinen ratkaisu.

Globaalien vaippamarkkinoiden kasvu väistämättä tarkoittaa myös sitä, että rahaa aikuisten inkontinenssisuojien ostamiseen käytetään yhä enemmän – ja että vaippojen myynnillä tehdään yhä enemmän rahaa. Tämä vaikuttaa paitsi kotitalouksiin, myös julkiseen sektoriin niissä maissa, missä kontinenssituotteiden hankintaa subventoidaan verovaroin.

Vaippateollisuudessa osa tuotoista sijoitetaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, sekä ohjataan hyväntekeväisyytenä esimerkiksi potilasjärjestöille. Verojakin maksetaan.

Maailmanlaajuisesti kiihtyvä vaippamyynti kuitenkin vaikuttaa myös pääoman kasautumiseen: ei vain vaippayhtiöiden voittoina, mutta myös monien muiden ylikansallisten tahojen, kuten voittoa tavoittelevien hoivayritysten kautta sekä vakuutussektorilla. Suuresti hävettyjen vaippojen kiertoon maailmantaloudessa näin ollen liittyy läheisesti myös rahankierto finanssimaailmassa.

Toisin sanoen sillä, että sadat miljoonat ihmiset maailmassa elävät aikuisiän inkontinenssivaivojen kanssa, ja että monet käyttävät vaippoja ongelman hallitsemiseen, on valtava vaikutus globaaliin poliittiseen talouteen.

Tästä kaikesta meidän tulisi tietää enemmän, jotta voidaan varmistaa, että vaippojen vaikutukset maailmassa ovat sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla.

Vaippojen ekologinen kuorma

Vaippamarkkinoiden kasvu väistämättä tarkoittaa, että myös ihmiskunnan maapallolle jättämä jätekuorma kasvaa kasvamistaan, päivittäin. Vaikka aikuisillekin on olemassa kestotuotteita, markkinoiden kasvu viittaa ennen kaikkea kertakäyttötuotteisiin, jotka eivät maadu.

Image: iStock, by panaramka

Jokainen kertakäyttöinen inkontinenssisuoja lisää jätekuormaamme koko elinkaarensa ajan, tuotannosta myyntiin, käyttöön ja hävittämiseen. Vaippateollisuus kehittelee kyllä kiertotalouden ratkaisuja päivittäin, mutta toistaiseksi vaipan kiertokulku on vielä varsin epäekologista.

Ilmastonmuutoksen ja ympäristökriisin aikakaudella on selvää, että tästäkin syystä tietoa aikuisille suunnattujen vaippojen maailmasta tarvitaan lisää, kiireisesti. Tästä ovat varmasti yhtä mieltä kaikki intressiryhmät, siitäkin huolimatta, että eri ryhmien intressit ovat toisinaan ristiriidassa keskenään.

Tarve yhteisesti tuotettuun tietoon

Image: iStock, by EtiAmmos

Suuret vaippafirmat tekevät paljon yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, ratkoakseen aikuisten   vaippoihin liittyviä hankalia kysymyksiä – stigmasta jäteongelmaan.

Ratkaisuja haetaan esimerkiksi kiertotaloudesta, jolloin vaipan koko elämänkaari otetaan tarkastelun alle,  tuotannosta jakeluun, käyttöön, hävitykseen, ja materiaalien uudelleen käyttöön eli kierrätykseen.

Vaippayritysten pyrkimyksiä kestävämpiin ratkaisuihin ei tule aliarvioida, eikä ivata. Näillä yrityksillä on paljon valtaa ja mahdollisuuksia myötävaikuttaa siihen, että inkontinenssihoidon ja -hoivan tulevaisuus on kestävällä pohjalla.  Hankkeemme pyrkii yhteistyöhön myös isojen toimijoiden kanssa.

On kuitenkin selvää, että suuret pörssiin listautuneet yritykset toimivat kaupallisin intressein, jotka puolestaan ovat kasvavaan vaippamyyntiin sidottuja. Tästä syystä hoivan kestävän tulevaisuuden takaaminen  vaippojen maailmassa ei voi jäädä yksin suuryritysten vastuulle.

Hankkeessamme kokonaisvaltaisesti kestävän tulevaisuuden kuvitteleminen ja havitteleminen tapahtuu yhteistyössä  monenlaisten käyttäjä-, tuottaja- ja intressiryhmien kanssa, intressiristiriidoista huolimatta ja niitä kunnioittaen.

Olemme tietoisia jännitteistä

Hoivan kestävän tulevaisuuden kartoittaminen vaippojen globaalitaloudessa vaatii sitä, että erilaisten intressiryhmien näkökulmat, tarpeet ja tieto huomioidaan.

Erilaisten käyttäjäryhmien tieto on tärkeää siinä missä hoitoalan ammattilaistenkin – eikä ammattien välisisten hierarkioiden tule määrittää sitä, kenen tiedolla on väliä.

Image: Wikimedia.org, by wikimedia, by Alan Levine from Strawberry, United States [CC0]

Julkisen sekä yksityisen sektorin kontinenssihoitoa ja -hoivaa tarjoavien tahojen näkemyksillä ja kokemuksilla on väliä.

Näitä näkemyksiä tulisi myös törmäyttää aiempaa enemmän jätteenkäsittelyn infrastruktuurista päättävien tahojen kanssa.

Suuret vaippafirmat ovat toki aktiivisia toimijoita, mutta yhtä lailla tulisi tietää, mitä tapahtuu inkontinenssiin keskittyvien terveysteknologioiden maailmassa.

Kaikki nämä toimijat – ja moni muu – osallistuvat päivittäin erilaisiin käytäntöihin, joissa aikuisille suunnattujen inkontinenssisuojien maailmantalous syntyy. Jos haluamme tehdä tästä globaalista todellisuudesta kestävämmän, kaikilla toimijoilla ja heidän arkisilla vaippakäytännöillään on väliä.

Erilaisten näkökulmien laaja-alainen huomioiminen ei ole helppoa, sillä toimijoiden näkökulmat ovat usein ristiriidassa keskenään, esimerkiksi suhteessa vaippojen käyttöä koskevaan häpeään, resurssien oikeudenmukaiseen jakamiseen, vaippateollisuuden tuottoihin tai ympäristönäkökulmiin.

Tällaiset jännitteet tulisi hyväksyä olemassa olevina konflikteina. Lisäksi tulisi ymmärtää, että konfliktit eivät ole negatiivinen asia, vaan olennainen osa ihmiselämää: Konfliktit ovat paikkoja joissa on pakko käydä neuvottelua vastakkaisten näkökulmien kesken.

Olemme hankkeessamme varsin tietoisia erilaisista aikuisten inkontinenssisuojien käyttöön liittyvistä jännitteistä ja konflikteista, jotka liittyvät tutkimukseemme – ja on meillä mielipiteitä itsellämmekin.

Hankkeen pääasiallinen tavoite on kuitenkin ennen kaikkea ymmärtää erilaisia aikuisille suunnattujen vaippojen maailmaan liittyviä ristiriitoja, useasta eri näkökulmasta ja mahdollisimman syvällisesti. Vasta sen jälkeen on mahdollista alkaa purkaa ristiriitoja yhteisen tavoitteen eteen: sellaisen tulevaisuuden, että hoito ja hoiva on hyvää paitsi ihmiselle, myös ympäristölle.

Toisin sanoen, vaikka et olisikaan samaa mieltä kaikesta siitä, mitä verkkosivulla kirjoitamme, mutta aihe on lähellä sydäntäsi syystä tai toisesta – ole yhteydessä. Me arvostamme tietoasi ja näkökulmaasi, ja haluamme oppia sinulta lisää. Tämä on tärkeää.

*HUOM. Käytimme hankkeen suomenkielisissä materiaaleissa sanaa ”vaippa” aiemmin lainausmerkeissä siitä syystä, että jotkut aikuisten inkontinenssisuojia (eli vaippoja) käyttävät ihmiset kokevat termin infantilisoivaksi – eli kokevat, että heidän vaivansa rinnastetaan pikkulasten elämään.

Olemme kuitenkin saaneet tästä kriittistä palautetta vaippoja käyttäviltä ihmisiltä, joiden mielestä on tärkeää, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä, ja siten, että kaikki ymmärtävät mistä on kyse. Käyttämällä epäselvempiä, teknisempiä tai kliinisempiä ilmaisuja – kuten inkontinenssisuoja tai absorbentti materiaali – helposti piilottaa vaippoihin liittyvän arjen, ja arkikielen, ja siten pahimmillaan jopa lisää aiheeseen liittyvää stigmaa ja häpeää

Näistä syistä käytämme hankkeessa sekä termejä vaippa, että inkontinenssisuoja – ja toisinaan vaippateknologiasta puhuttaessa esimerkiksi termiä ”absorbentti (imukykyinen) materiaali”.